array(26) { ["tid"]=> string(6) "581589" ["fid"]=> string(2) "19" ["subject"]=> string(54) "Napisz program, który poprosi o podanie numeru PESEL." ["prefix"]=> string(1) "0" ["icon"]=> string(1) "0" ["poll"]=> string(1) "0" ["uid"]=> string(6) "341538" ["username"]=> string(9) "BigKundzi" ["dateline"]=> string(10) "1606302377" ["firstpost"]=> string(7) "3910354" ["lastpost"]=> string(10) "1606309320" ["lastposter"]=> string(6) "ptrick" ["lastposteruid"]=> string(5) "23080" ["views"]=> string(5) "22767" ["replies"]=> string(1) "1" ["closed"]=> string(0) "" ["sticky"]=> string(1) "0" ["numratings"]=> string(1) "0" ["totalratings"]=> string(1) "0" ["notes"]=> string(0) "" ["visible"]=> string(1) "1" ["unapprovedposts"]=> string(1) "0" ["deletedposts"]=> string(1) "1" ["attachmentcount"]=> string(1) "0" ["deletetime"]=> string(1) "0" ["mobile"]=> string(1) "0" } Forum PC Format


{myadvertisements[zone_1]}
Forum PC Format
Wątek nie istnieje.
{myadvertisements[zone_2]}