{myadvertisements[zone_1]}
Forum PC Format -

 Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie powadzenia konta PC FORMAT

 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2021 roku, a w stosunku do Użytkowników, z którymi przed tym dniem zostały zawarte umowy dotyczące korzystania z Usługi, z dniem 10 maja 2021 r.  

I. DEFINICJE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY

IV. REJESTRACJA

V. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

VII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

VIII. POUFNOŚĆ

IX. NEWSLETTER

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

I. DEFINICJE 

W niniejszym regulaminie zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 

GTEM S.A.- Gaming Tech Esports Media S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000853098, posiadającą numer: NIP: 5833403291, REGON: 386702214.

Usługa – pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:  

1. Powiadomień,

2. Serwisu, świadczona na warunkach Regulaminu. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do pełnych zasobów i funkcjonalności Serwisu tj. publikowana treści, możliwość komentowania, korzystania z forum oraz zakładania nowych wątków, pisania recenzji.

Konto Użytkownika - przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej GTEM określona unikalnym identyfikatorem, dostępna przez Internet po dokonaniu autoryzacji wraz z mechanizmami umożliwiającymi zarządzanie danymi identyfikacyjnymi i korzystanie z Serwisu.

Umowa – umowa zawarta na świadczenie Usługi na warunkach Regulaminu.

Serwis – system stron WWW dostępny w pełnej funkcjonalności za pośrednictwem Konta Użytkownika pod adresem https://www.cdaction.pl/ i stronach powiązanych.

Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu lub innych treści dostępnych w Serwisie.  

II.                POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konto Użytkownika umożliwia Użytkownikom:

a) zarządzanie danymi identyfikacyjnymi,

b) korzystanie z Serwisu.

2. Usługę obsługi konta świadczy GTEM.

3. Kontakt z GTEM możliwy jest poprzez e-mail: cdaction@cdaction.pl lub adres: Gaming Tech Esports Media S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk).

4. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje co do sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

5. Korzystanie z Serwisu, za wyjątkiem przeglądania umieszczonych w nim Treści i reklam wymaga rejestracji, której Użytkownicy dokonują na zasadach wskazanych w Regulaminie, oraz uwzględnienia określonych w Regulaminie zasad umieszczania   i przechowywania Treści.

6. Usługodawca nie udziela gwarancji, w zakresie dostępności Serwisu jak i dostarczanych informacji będzie świadczyć usługę ze zwykłą starannością.

7. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,

b) Pamięć operacyjna: 512MB

c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit,

d) Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,

e) Mysz lub inny manipulator + klawiatura,

f) Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.  

8. Minimalne wymagania oprogramowania:

a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

b) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

c)  Przeglądarka z obsługą ciasteczek (cookies) i włączoną obsługą JavaScript.

d) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

9. Serwis jest przedsięwzięciem społecznościowym. GTEM nie zamawia, nie dokonuje analizy redakcyjnej Treści, a zatem każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.) mają w tym zakresie zastosowanie.

10. Z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji zostaje zawarta Umowa, a użytkownik Internetu staje się Użytkownikiem Serwisu.

11. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od GTEM stanowią własność GTEM, z wyłączeniem:

a) treści pochodzących od Użytkowników,

b) materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców.

12. Z Serwisu mogą korzystać osoby:

a) Użytkownicy w pełnym zakresie,

b) inni użytkownicy Internetu, którzy są uprawnieni jedynie do przeglądania zawartości Serwisu, Użytkownicy oraz użytkownicy Internetu przeglądający Serwisu przyjmują do wiadomości, że ze względu na umieszczenie Serwisu w strukturze portalu GTEM ma do nich zastosowanie Regulamin Świadczenia Usług przez GTEM, który jest akceptowany w momencie uruchomienia Stron portalu a publikowany w stopce każdej strony portalu.

13. Użytkownik ma prawo do:

a) przeglądania Serwisu,

b) zamieszczania Wpisów i Komentarzy

c) wysyłania recenzji programów i wysyłania sugestii programów do umieszczenia w Serwisie zgodnie z Regulaminem

14. Z chwilą zamieszczenia informacji w Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zrozumiał jego treść, w tym w szczególności zapisy dotyczące odpowiedzialności za naruszenie prawa i zasad współżycia społecznego.

15. GTEM oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie czynności   w ramach Serwisu Użytkownik podejmuje na własne ryzyko w szczególności z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, GTEM nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Treści Użytkowników (w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej),

b) Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,

c) zdarzenia i wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn,

d) autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.

e) szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od GTEM,

f) udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,

g) szkodę wynikającą z dostępu do Konta Użytkownika osób nieuprawnionych,   które są konsekwencją okoliczności niezależnych od GTEM,

h) szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

i) jakiekolwiek szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, a także utratą przekazywanych w wiadomości danych,

j) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od GTEM,

k) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od GTEM,

l) szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

16. GTEM zastrzega sobie prawo do:

a) stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem,          więcej informacji zawiera polityka prywatności/cookies,

b) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

c) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,

d) do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu    do funkcji, takich jak dodawanie Wpisów i Komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku świadomego lub celowego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom,

e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie; usunięcia:

1) Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne - art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1480) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

2) Treści w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

17. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem I z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.

18. Zasady dotyczące ostrzeżeń i netykieta znajdują się na poniższych stronach:

a) Ostrzeżenia - https://forum.cdaction.pl/forum/7-banicja-i-ostrzeżenia/

b) Zasady i wskazówki - https://forum.cdaction.pl/forum/230-regulamin-forum-i-faq/

c) Netykieta - https://forum.cdaction.pl/topic/6006-netykieta/

19. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).

20. GTEM zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.

21. Działalność Użytkowników Serwisu związana z publikacją Treści, Wpisów czy Komentarzy nie jest działalnością dziennikarską w rozumieniu ustawy prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) a jedynie realizacją prawa każdego obywatela do wyrażania własnych poglądów, określonym w art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r. z późn. zm.).  

III. ODSTĄPIENIE, WYPOWIEDZENIE UMOWY 

1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego GTEM na adres email [cdaction@cdaction.pl].

3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. 

4.  GTEM zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a) ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez GTEM, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.

b) w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności Przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.

6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a GTEM umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.

7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia, Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają Z niego usunięte, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do GTEM na adres email cdaction@cdaction.pl – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania Przez Użytkownika postanowień Regulaminu, GTEM przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem  ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo przechowywane w Serwisie.

8. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w powyższym wypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  

IV. REJESTRACJA 

1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:

a) rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,

b) akceptacja Regulaminu,

c) potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, przesłany na adres e- mail użytkownika.

2. użytkownik przyjmuje do wiadomości (i wyraża zgodę), że sam zarządza danymi jakie prowadza do profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie.

Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.

3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje:

a) adres e-mail,

b) Nick,

c) hasło.

4.  GTEM zastrzega sobie prawo do:

a) odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w Serwisie w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,

b) zmiany przydzielonego Użytkownikowi Nicka w Serwisie ze względów bezpieczeństwa lub programowych w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).

5. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.

6. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika.

7. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać;

c) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;

d) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do GTEM, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, GTEM dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści, a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego;

e) samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu. 

V. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązany jest do informowania GTEM o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutków doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane.

2. Użytkownik ma prawo do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne.

4. GTEM nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Usługi osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.  

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana GTEM w formie pisemnej na adres podany w rozdziale IX ust. 6 i określać:

a) dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika GTEM,

b) rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,

c) zarzuty Użytkownika,

d) okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,

e) ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

2. GTEM obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz GTEM przez podmioty, za które GTEM nie ponosi odpowiedzialności, GTEM przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać co najmniej: powód reklamacji, określenie podmiotów uczestniczących w transakcji, datę transakcji oraz szczegółowy opis zdarzenia reklamacyjnego.  

VII. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA 

1. GTEM zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownik lub funkcjonalności Konta Użytkownika w poszczególnych Serwisach, który w sposób rażący lub uporczywy:

a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu,

b) narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste,

c) zamieszcza wpisy i komentarze wypełniające znamiona określone w rozdziale II. ust.16 lit. f.

2. GTEM oświadcza a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku uzasadnionych podejrzeń o rażące naruszanie Regulaminu przez Użytkownika np. w wyniku otrzymania „wiarygodnej informacji”, GTEM może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego może zbierać informacje z Konta i o Koncie, bez prawa wglądu do korespondencji Użytkownika.

3. Przez wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika i przechowywanych na Koncie lub związanej z nimi działalności rozumie się zwłaszcza, ale nie wyłącznie:

a) zawiadomienie o otrzymaniu niezamówionej informacji handlowej, jeśli GTEM otrzyma co najmniej trzy zawiadomienia o otrzymaniu tej samej informacji handlowej od różnych Użytkowników, zawiadomienie przesłane w formie pisemnej, pocztą (adres: Gaming Tech Esports Media S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk) z czytelnym podpisem zgłaszającego oraz wydrukiem nagłówka i treści wiadomości. Zawiadomienie takie powinno zawierać co najmniej treść informacji oraz dane pozwalające zidentyfikować zgłaszającego, w szczególności imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej). GTEM zastrzega sobie prawo indywidualnej oceny wiarygodności otrzymanych zawiadomień.  

VIII. POUFNOŚĆ 

1. Osobiste dane, adresy e-mail będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

2. GTEM może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez GTEM, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od GTEM lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

3. Administratorem Danych osobowych Użytkowników Usługi zbieranych oraz przetwarzanych zgodnie z Regulaminem jest GTEM.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla świadczenia usługi.

5. Szczegółowy zakres informacji dotyczący przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajduje się w dokumencie „Polityka Prywatności/Polityka Cookies” dostępnym w Serwisie. 

IX. NEWSLETTER 

1. Klient może wyrazić zgodę̨ na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego GTEM oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów GTEM i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w Serwisie

2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. GTEM zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających    z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa a informacja zostanie przesłana w formie mailowej.

2. GTEM dołoży należytej staranności, aby podmiot, na rzecz którego dokonano zlecenia i/lub przekazania praw lub obowiązków świadczył Usługi ze starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju.

3. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.

4. GTEM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną GTEM wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy użytkownikiem a GTEM lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji   lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;

c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;

5. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez GTEM drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:  

a) mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy GTEM – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a GTEM świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,

b) w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy GTEM – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a GTEM o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz Kodeksu Cywilnego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: cdaction@cdaction.pl lub zgłaszać listownie na adres: Gaming Tech Esports Media S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Szafarnia 11/lok. F8, (80-755 Gdańsk), z dopiskiem "CD Action".

8. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego publikacji.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których   nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy GTEM a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

10.  Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


{myadvertisements[zone_2]}